Hacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rs

ทำเนียบบุคลากร
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหาร
ส่วนการคลัง
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนโยธา
งานสังคมสงเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
เว็บไซต์บริการ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันที่ 10  สิงหาคม 2562 อบต.สีดา จัดทำโครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ... วันที่ 26  มิถุนายน 2562 อบต.สีดา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มุ่งแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" ...
 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลสีดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีดา ร ...  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
     

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการขยายท่อเมนประปา  บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที่ 11...


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหว
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ป
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จัง
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปร
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 24/11/2563

มท 0810.4/ว3607 | ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.3/ว7015 | ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0816.1/ว3621 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.8/ว3623 | แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3619 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3620 | การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.6/ว3604 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0816.4/ว3616 | การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.2/ว3603 | แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0810.6/ว3605 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0816.2/ว3600 | ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0810.7/ว3595 | การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.5/ว3591 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0803.3/ว3594 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0803.3/ว3593 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
lol
lol  

จดหมายข่าว  ประจำเดือน  สิงหาคม  2557

ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง  

ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง

จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)  
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดบ้านถนนหัก ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ได้นำทีมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)  
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดบ้านถนนหัก ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ได้นำทีมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ไม่เกิน 100,000 บาท สิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ไม่เกิน 100,000 บาท สิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท  
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ไม่เกิน 100,000 บาท สิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับภาษี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการของ อบต.สีดา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.94.21.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 607,272

งานบริหารบุคคล
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 098-1012037   Fax : 044-756526
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.