ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลงานของรัฐบาลและให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยการบรรยายของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอำเภอสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางสาวพรรณทิพา บุญมา พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสีดา
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางสาวพรรณทิพา บุญมา รวมทั้งพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดาทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” ในการนี้ ได้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านดอนโก่ย  ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานวัดบ่อไก่แก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้มีนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางสาวพรรณทิพา บุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์การลอยกระทง ณ สระน้ำบ้านถนนหัก โดยจัดให้มี 1.การประกวดขบวนแห่กระทง 2.การประกวดกระทงสวยงาม 3.การประกวดนางนพมาศ และ 4.การแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย  
วันอังคาร ที่ 31 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสีดา ในการนี้ นายอำเภอสีดา นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
 วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เข้าร่วมงานมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมอำเภอสีดา ชั้น 2 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้มีนายอำเภอสีดา นายจารุวัฒน์ วงจอม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เขตตำบลสีดา ได้เข้าร่วมรับการตรวจตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2560
 วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 จัดโครงการถ่ายทอดและสืบสานการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกันทำความสะอาดถนนและบริเวณวัดพระปรางค์สีดาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค
 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วัน 6 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการนำของนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้รับเกียรติจากนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ
  วันที่ 29 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน หลักสูตร "ดาวเรืองตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 นายกอบต.สีดา นายครรชิต ต่อเงิน เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สภาอบต.สีดา มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว และจะเสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายครรชิต ต่อเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอสีดาคัพครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7- 11 สิงหาคม 2560 ณ สนามหญ้าที่ว่าการอำเภอสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 วันที่  10  สิงหาคา  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ  ประจำผปีวยประมาณ  พ.ศ. 2560
 วันที่  17  สิงหาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน  หลักสูตรดาวเรืองตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
 วันที่  3  กันยายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  จัดทำโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลสีดา  ณ  ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านหญ้าคา
 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน " กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการสวดมนต์ในเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 รวบรวมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดบ้านหินแห่ หมู่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เดินรณรงค์ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ในพื้นที่ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ภายในและภายนอกหอประชุมอำเภอสีดา ณ ที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส      ไร้ผักตบชวา ณ ลำห้วยแยะ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลสีดา เป็นอย่างดี
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายครรชิต ต่อเงิน นายก อบต.สีดา และ นางมนัสนันทน์ สว่างเวียง ปลัด อบต.สีดา รับมอบค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก จำนวน 5,000 บาท จากตัวแทนนายกิตติพงษ์ สีสิงห์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เส้นทางบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 (เขตเทศบาลอำเภอสีดา) อำเภอสีดา ไปยังบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา) โปรดใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำเซาะถนนเป็นหลุมลึกบริเวณไหล่ทางและพื้นผิวจราจรชำรุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 22 พฤษภาคม 2560 พลตรีสนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงพัฒนาโบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอสีดา นายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีดา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 17 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมประชาชนบ้านหินแห่ ลงพื้นที่ตามข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำการตรวจสอบสภาพหนองลุมพุก เพื่อทำทางน้ำไหลลงสู่หนองลุมพุก เพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ให้เกษตรกรใช้ในการทำเกษตรในห้วงฤดูแล้ง
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตามที่เกิดเหตุอุทกภัย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาได้มีประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ ไปยังศูนย์ดำรงธรรม อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ว่าฝายบ้านสีดา พังเสียหาย ซึ่งฝายดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้จัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
 วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ณ จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 วันที่ 24 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดการประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงพัฒนาโบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว
 วันที่ 14 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว เพื่อบวงสรวงท้าวกำพร้าและนางสีดา ณ วัดบ่อไก่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 กิจกรรมทำความสะอาดโบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว ณ โบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ตำบลสีดา
 พิธีมอบอนุบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 22 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้ร่วมพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ปี 2560 ณ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาจัดโครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายให้แก่กลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสีดา
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจอมอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป้นปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2488)
 วันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครรสีมา ได้ออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะและโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
 วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อบต.สีดาเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เก็บภาษีกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสีดา มีภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายอำเภอสีดา นายก อบต. คณะผู้บริหารและปลัดอบต. รวมไปถึงพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน)ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยเวลา 07.00 น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 10.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวลา 15.52 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ณ วัดพระปรางค์สีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสีดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  ชมรมต่างและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ได้มีนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระปรางค์สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการแสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. มีการถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๕.๕๒ น. มีการสวดพระอภิธรรม
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และเหล่าพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพิธีหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอสีดา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางอำเภอสีดา นำโดยนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอสีดา ได้จัดกฐินอำเภอ ไปทอด ณ วัดบ่อไก่แก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้นำพนักงานส่วนตำบลสีดา ร่วมไปถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอสีดา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดโครงการ "คนโคราช ไม่ขาดน้ำอีกต่อไป"ด้วย
ด้วยอำเภอสีดาขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ในการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาจึงได้ร่วมกับอำเภอสีดา จัดพิธีดังกล่าวขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วัดพระปรางค์สีดา โดยมีข้าราชการ ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอสีดาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ในการนี้ได้มีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้เข้าร่วมโครงการประชาคมเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2559 ณ บ้านถนนหัก กับหน่วยงาน สปสช.
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าตำบลสีดา ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสีดา
โครงการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 อบต.สีดา จัดโครงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบ้านหญ้าคา โดยมีขบวนต้นเทียนและผ้าป่าที่สวยงาม
ภาพกิจกรรม วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
ประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2559
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ที่อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 23-24 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็ก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
โครงการกีฬาสัมพันธ์ (ข้าวขึ้นเล้าเกมส์ ปี 3) ประจำปี 2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ (ข้าวขึ้นเล้าเกมส์ ปี 3) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นการสื่อ สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่และประชาชน พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสนิทสนม สมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมให้คนวัยทำงานได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนรู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
โครงการกีฬาสานสองวัย แม่ลูก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
สวัสดีปีใหม่ (2557) หน่วยงานราชการในตำบลสีดา            นายครรชิต ต่อเงินนายก อบต.สีดา และนายฉัตรวรรษ คงจันทร์ ปลัดอบต.สีดา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าและมอบกระเช่าของขวัญให้แก่ส่วนราชการต่างๆในเขตพื้นตำบลสีดา
กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2556
 โครงการมอบบ้าน"กาชาดจังหวัคนครราชสีมา"
 โรคไข้เลือดออก
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาหลักสูตร การส่งเสริมดนตรีไทย วันที่ 23-26 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชาคมบ้านเก่า ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพจักสาร วันที่ 21-23 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชาคมบ้านหญ้าคา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ณ ศาลาวัดบ้านถนนหัก ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน 2556
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาด วันที่ 15 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชาคมบ้านเก่า ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมโครงการอบรมการทำบายศรีและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ วันที่ 16-19 กันยายน 2556 ณ ศาลาวัด้บ้านหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบลสีดาและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปี 2556 ครั้งที่3
 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและใจจำนวน 3 รุ่น ระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2556 รุ่นที่ 1 อบรม ณ วัดบ้านดอนโก่ย รุ่นที่ 2 อบรม ณ วัดบ้านหินแห่ รุ่นที่ 3 อบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหญ้าคา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง                                ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี   วันที่ 19 กันยายน 2556
บรรยากาศวันรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ในวันที่ 9 กันยายน 2556
โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ประจำปี 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
การรับสมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปี 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ณ วัดหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ  วันที่ 15 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานตำบล และผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มกราคม 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.226.41.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 449,410

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.