ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์และการพัฒนา 

วิสัยทัศน์และการพัฒนา
วิสัยทัศน์และการพัฒนา  

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 " องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบในเขต อบต.สีดา ให้  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในชุมชนน่าอยู่และมีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการการมีส่วนร่วมในชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปัญชาเศรษญกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีระบบ สืบสานแหล่งวัฒนธรรมและสนับสนุนการกีฬา
6. พัฒนาศักภาพระบบการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิต
7.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,244

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.