ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 

สภาพเศรษฐกิจ

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  ประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นอาชีพหลัก  รองลงมาคืออาชีพค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ตามลำดับ 

                รายได้เฉลี่ยของประชากร  แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

                                                                     

 

 

 

              

                     โรงสีขนาดเล็ก                       จำนวน              22                      แห่ง

                      ร้านค้า                                    จำนวน              35                      แห่ง

                      ร้านค้าศูนย์สาธิต                    จำนวน               2                      แห่ง

                      โรงผลิตขนมจีน                     จำนวน              1                       แห่ง

 

                     ปั๊มน้ำมัน                                จำนวน               3                      แห่ง      

 

 

สภาพทางสังคม

   การศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา             จำนวน                 3              แห่ง

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน                 3              แห่ง

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์                 จำนวน                 1              แห่ง

  โรงเรียนประถมศึกษา

                โรงเรียน                                 จำนวนนักเรียน                                                                   รวม  (คน)

                                                               ก่อนประถม  (คน)                  ป. 1  -  ป. 6 (คน) 

                1  โรงเรียนบ้านหญ้าคา                      26                                         71                                       97

                2  โรงเรียนวัดบ้านหินแห่                  27                                         88                                     115

                3  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย              19                                          60                                      79

 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน  ( คน )

1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก       25

2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโก่ย     20

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าคา         20

               

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                                วัด / สำนักสงฆ์      จำนวน           8       แห่ง

  สาธารณสุข                            

                                                สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน      1      แห่ง  และอัตราการมี / การใช้ส้วม  ร้อยละ  100       

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                                สถานีตำรวจ                           -               แห่ง

                                                สถานีดับเพลิง                        -               แห่ง

  การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

                                สภาพถนนที่ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ  มีลักษณะเป็นถนนลูกรังและถนนดินที่ใช้ได้ดีเป็นบางฤดูเท่านั้น  พื้นผิวจราจรขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เส้นทางที่สะดวก  คือ  เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202  (บัวใหญ่ ประทาย)      และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2    (ถนนมิตรภาพ)

การโทรคมนาคม

                                                โทรศัพท์สาธารณะ                                13            แห่ง

                                                ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    -               แห่ง

                                                สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      -               แห่ง

การใช้ไฟฟ้า

                                ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  743   ครัวเรือน

   


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,255

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.